پنج‌شنبه 29 مهر‌ماه سال 1389

زندگی در یک نگاه

پنج‌شنبه 29 مهر‌ماه سال 1389

کارهای بزرگ

آنکه خود را به امور کوچک سرگرم می‌کند چه بسا که توانای کارهای بزرگ را ندارد.

دوشنبه 26 مهر‌ماه سال 1389

رویای شدنی

اگر می‌توانید رویایی را داشته باشید، آن کار، شدنی است!

یکشنبه 25 مهر‌ماه سال 1389

پژواک دنیا

دنیا مانند پژواک خواست های ماست. اگر به جهان بگویی: ”سهم منو بده ...“ پژواک دنیا به تو خواهد گفت: ”سهم منو بده....“ و تو در کشمکش با دنیا دچار جنگ اعصاب می شوی.  

اما اگر به دنیا بگویی: ”چه خدمتی برایت انجام دهم؟...“ دنیا هم بتو خواهد گفت:  

”چه خدمتی برایت انجام دهم؟

شنبه 24 مهر‌ماه سال 1389

در خوشبختی

هنگامی که دری از خوشبختی به روی ما بسته می شود، در دیگری باز می شود،

ولی ما اغلب چنان به دربسته چشم می دوزیم که درهای باز را نمی بینیم.

پنج‌شنبه 22 مهر‌ماه سال 1389

راه عادت

همیشه بهترین راه را برای پیمودن می بینیم اما فقط  

راهی را می پیماییم که به آن عادت کرده ایم.

چهارشنبه 21 مهر‌ماه سال 1389

کتاب نو

لباس قدیمی را بپوشید ولی کتاب نو بخرید.

سه‌شنبه 20 مهر‌ماه سال 1389

بلا بی بلا

در زندگی از پنداشتن بلاهای بسیاری رنج بردم که هرگز اتفاق نیفتادند .

دوشنبه 19 مهر‌ماه سال 1389

کار ماندنی

بمان تا کاری کنی 

 نه کاری کن تا بمانی !

یکشنبه 18 مهر‌ماه سال 1389

مشکل یا هزینه

مشکلی که با پول حل شود، مشکل نیست، هزینه است.

شنبه 17 مهر‌ماه سال 1389

گوسفندان و شیران

لشکر گوسفندان که توسط یک شیر اداره می‌شود، می‌تواند لشکر شیران را که توسط یک گوسفند اداره می‌شود، شکست دهد.

شنبه 17 مهر‌ماه سال 1389

پخته شدن

برای پخته شدن کافیست که هنگام عصبانیت از کوره درنروید.

پنج‌شنبه 15 مهر‌ماه سال 1389

قرص جوشان

عده ای مثل قرص جوشانند؛  

در لیوان آب که بیاندازیشان طوری غلیان کرده و کف می کنند که سر می روند 

اما کافی است کمی صبر کنی بعد می بینی که  

از نصف لیوان هم کمترند.

شنبه 10 مهر‌ماه سال 1389

مدیریت بهتر

مدیریت بهتر همان مدیریت کمتر است.

شنبه 10 مهر‌ماه سال 1389

پژوهش

دزدیدن از یک نویسنده سرقت ادبی است.  

ولی اگر از چند نویسنده بدزدید نامش می شود پژوهش!

شنبه 10 مهر‌ماه سال 1389

دو راه موفقیت

در این دنیا از دو راه می توان موفق شد:
یا از هوش خود یا از نادانی دیگران!

دوشنبه 5 مهر‌ماه سال 1389

درباره شما

اگر بدانید مردم چقدر به ندرت فکر می‌کنند!

هیچ‌ وقت از این‌ که چطور درباره‌ی شما فکر می‌کنند نگران نمی‌شوید.

یکشنبه 4 مهر‌ماه سال 1389

تمدن

تمدن، تنها زاییده اقتصاد برتر نیست.  

در هنر و ادب و اخلاق هم باید متمدن بود و برتری داشت.

شنبه 3 مهر‌ماه سال 1389

ماهی دریا

درد من حصار برکه نیست. درد من زیستن با ماهیانه است که 

فکر دریا به ذهنشان خطور نکرده است.

شنبه 3 مهر‌ماه سال 1389

احمق هوشمند

اگر کاری را که می کنی هوشمندانه باشد هیچ اشکالی ندارد تو را احمق بپندارند.

   1      2      >>