شنبه 30 دی‌ماه سال 1391

تعریفی از زندگی

پنج‌شنبه 28 دی‌ماه سال 1391

آدم خوبی باش

آدم خوبی باش اما سعی نکن این را به دیگران ثابت کنی!

پنج‌شنبه 21 دی‌ماه سال 1391

حمام انگیزه

انگیزه داشتن مانند حمام کردن دوامی ندارد و باید مدام تکرار شود.
چهارشنبه 20 دی‌ماه سال 1391

زبان سرخ

زبانت را تبدیل به گل سرخ کن 

تا از سخنت عطر دل‌انگیز برخیزد.

یکشنبه 10 دی‌ماه سال 1391

شادی بی هدف

اگر هدفی نداری و در مسیری مشخص حرکت نمی کنی و البته شادی ...

یک جای کار ایراد دارد!