پنج‌شنبه 24 بهمن‌ماه سال 1392

مسافران کسب و کار

دوشنبه 7 بهمن‌ماه سال 1392

هارمونی برای خوشبختی

از میان آشفتگی ها سادگی را بجویید، 

از میان اختلاف ها به هماهنگی برسید و 

از میان سختی ها فرصت ها را بیابید.