چهارشنبه 10 دی‌ماه سال 1393

شادی کجاست؟

تمرکز بر سفر است، نه مقصد. 

شادی در اتمام یک فعالیت نیست بلکه در انجام فعالیت است.

جمعه 5 دی‌ماه سال 1393

جهان راهگشا

جهان، راه را برای کسانی که می دانند کجا می روند، می گشاید.