جمعه 28 آذر‌ماه سال 1393

آدم دیروز نباش

تنها کسی که باید سعی کنی بهتر از اون باشی، 
آدمی هست که دیروز بودی.
دوشنبه 24 آذر‌ماه سال 1393

خوشبختی شیرین

شکر با همه شیرینی اش چای را شیرین نمی کند، اگر حرکت قاشق در فنجان نباشد.

خوشبختی از دل عمل بیرون می آید.