دوشنبه 25 اردیبهشت‌ماه سال 1391

پس بی خیال

یکشنبه 24 اردیبهشت‌ماه سال 1391

انتقادی بارانی

انتقاد هم مانند باران،
باید آنقدر نرم باشد، 
تا بدون خراب کردن ریشه های فرد 
موجب رشد او شود.
شنبه 23 اردیبهشت‌ماه سال 1391

خواهی نشوی رسوا هم رنگ جماعت شو

 پنج کلمه خطرناک در کسب و کار:
همه همین کار را می کنند.
شنبه 9 اردیبهشت‌ماه سال 1391

شمارش خطاها

آدم‌ها، خطاهای کسانی که منتظرشان می‌گذارند را می‌شمارند!