شنبه 23 اردیبهشت‌ماه سال 1391

خواهی نشوی رسوا هم رنگ جماعت شو

 پنج کلمه خطرناک در کسب و کار:
همه همین کار را می کنند.