چهارشنبه 30 آذر‌ماه سال 1390

حرکت کن

حرکت کن شاید ببازی!
حرکت نکنی حتماً می بازی.
سه‌شنبه 29 آذر‌ماه سال 1390

اهل تصمیم

اهل تصمیم باش!

شرایط آماده تسلیم است.

دوشنبه 21 آذر‌ماه سال 1390

بالارفتن و سقوط

وقتی داری بالا میری مهربان باش و فروتن،  

چون وقتی که داری سقوط می کنی از کنار همین آدم ها رد میشی!

چهارشنبه 16 آذر‌ماه سال 1390

نیرومندی

آنچه مرا نکشد، حتماً نیرومندم می‌سازد.
یکشنبه 6 آذر‌ماه سال 1390

در اندیشه باش

در اندیشه آنچه کردی نباش...

در اندیشه آنچه نکردی باش!

سه‌شنبه 1 آذر‌ماه سال 1390

هوای درون

حباب ها قربانی هوای درون خود هستند.