چهارشنبه 16 آذر‌ماه سال 1390

نیرومندی

آنچه مرا نکشد، حتماً نیرومندم می‌سازد.