دوشنبه 20 خرداد‌ماه سال 1387

اشتباه و آزمایش

کسی که هرگز اشتباه نکرده هرگز چیزی را امتحان نکرده است.

دوشنبه 20 خرداد‌ماه سال 1387

زبان مردم

مثل خردمندان فکر کنید اما با مردم به زبان خودشان حرف بزنید.

سه‌شنبه 7 خرداد‌ماه سال 1387

رهبران موفق

رهبران شرکتهای موفق، در زمان کسب موفقیت سازمان خویش، به شیشه نگاه می‌کنند زیرا در شیشه همکاران خود را می‌بینند و موفقیت سازمان را به آنها نسبت می‌دهند.

سه‌شنبه 7 خرداد‌ماه سال 1387

افکار-کلمات-رفتار-ارزش

افکارت را مثبت نگاه دار زیرا آن‌ها به کلماتت تبدیل می‌‌شوند.
کلماتت را مثبت نگاه دار زیرا آن‌ها به رفتارهایت تبدیل می‌‌شوند .
رفتارهایت را مثبت نگاه دار زیرا آن‌ها به عادت‌هایت تبدیل می‌‌شوند .
عادت‌هایت را مثبت نگاه دار زیرا آن‌ها به ارزش‌هایت تبدیل می‌‌شوند .
ارزش‌هایت را مثبت نگاه دار زیرا آن‌ها به سرنوشتت تبدیل می‌‌شوند.
سه‌شنبه 7 خرداد‌ماه سال 1387

شغل یا مشتری

بجای شغل؛در پی مشتری باشید. اگر انسان بتواند محصولی عرضه کند که خواهان داشته باشد؛از بیکاری نجات یافته است.   

سه‌شنبه 7 خرداد‌ماه سال 1387

آنچه مهم است.

مهم نیست شما چه کسانی را می شناسید؛ مهم آن است که شما را چه کسانی می شناسند. 
سه‌شنبه 7 خرداد‌ماه سال 1387

ضرب المثل چینی

به من بگو من فراموش می کنم.به من نشان بده من به خاطر می سپارم.من را درگیر کن من می فهمم. 
سه‌شنبه 7 خرداد‌ماه سال 1387

عشق یا قضاوت

اگر به قضاوت کردن درباره دیگران بپردازید، وقتى براى عشق ورزیدن به آنان باقى نمی‌‌‌ماند.
سه‌شنبه 7 خرداد‌ماه سال 1387

آغاز تغییرات

تغییر از « من » آغاز می‌شود.
سه‌شنبه 7 خرداد‌ماه سال 1387

جنگ لشکر گوسفندان و شیران

لشکر گوسفندان که توسط یک شیر اداره می‌شود، می‌تواند لشکر شیران را که توسط یک گوسفند اداره می‌شود، شکست دهد.