سه‌شنبه 7 خرداد‌ماه سال 1387

افکار-کلمات-رفتار-ارزش

افکارت را مثبت نگاه دار زیرا آن‌ها به کلماتت تبدیل می‌‌شوند.
کلماتت را مثبت نگاه دار زیرا آن‌ها به رفتارهایت تبدیل می‌‌شوند .
رفتارهایت را مثبت نگاه دار زیرا آن‌ها به عادت‌هایت تبدیل می‌‌شوند .
عادت‌هایت را مثبت نگاه دار زیرا آن‌ها به ارزش‌هایت تبدیل می‌‌شوند .
ارزش‌هایت را مثبت نگاه دار زیرا آن‌ها به سرنوشتت تبدیل می‌‌شوند.