دوشنبه 20 خرداد‌ماه سال 1387

زبان مردم

مثل خردمندان فکر کنید اما با مردم به زبان خودشان حرف بزنید.