سه‌شنبه 24 دی‌ماه سال 1392

نور و سایه

به نور نگاه کن ! سایه ها پشت سرت خواهند بود. 

شنبه 21 دی‌ماه سال 1392

بی وقتی یا بی هدفی

مردم اغلب از بی وقتی شکایت می کنند،
 در حالی که مشکل اصلی بی هدفی است.
سه‌شنبه 17 دی‌ماه سال 1392

جقدر می ارزی؟

ارزش هر کس به اندازه چیزی است که به دنبال آن است.

دوشنبه 16 دی‌ماه سال 1392

موفقیت چیست؟

موفقیت آن چیزی نیست که بدست می آورید! 

موفقیت آن چیزی است که می توانید ارایه دهید.

شنبه 14 دی‌ماه سال 1392

رهبری بزرگ

نمی توانی رهبر بسیار بزرگی باشی اگر همه نگاهت تنها به خودت باشد.

دوشنبه 9 دی‌ماه سال 1392

بی دندون

شنبه 7 دی‌ماه سال 1392

فکر کردن مفته

سه‌شنبه 3 دی‌ماه سال 1392

پیروی از اصالت ها

کارکنان از رهبری که احساس می کنند اصالت ندارد پیروی نمی کنند.

دوشنبه 2 دی‌ماه سال 1392

چرا و چگونه؟

فردی که “چگونگی” را می‌داند، هیچ‌وقت بی‌کار نخواهد ماند. 

اما کسی که از “چرایی” باخبر است همیشه کارفرمای خودش خواهد بود.