سه‌شنبه 13 خرداد‌ماه سال 1393

قلم زندگی

زمانی که داستان زندگی خود را می‌نویسید، 

اجازه ندهید قلم در دست دیگری باشد.

دوشنبه 12 خرداد‌ماه سال 1393

قفس تقدیر

کسی که پرواز بلد نیست به قفس می گوید تقدیر