سه‌شنبه 20 آبان‌ماه سال 1393

سکوت نشانه چیست؟

همیشه سکوت نشانه تایید حرف طرف مقابل نیست،

گاهی نشانه قطع امید از سطح شعور اوست!

سه‌شنبه 13 آبان‌ماه سال 1393

چالش را دوست بدارید

مردمانی را به زندگی خود راه دهید که چون شما نمی اندیشند و عمل نمی کنند. 

آنگاه در می یابید که آنها شما را به چالش کشیده و سبب رشد شما می شوند.