سه‌شنبه 7 خرداد‌ماه سال 1387

رهبران موفق

رهبران شرکتهای موفق، در زمان کسب موفقیت سازمان خویش، به شیشه نگاه می‌کنند زیرا در شیشه همکاران خود را می‌بینند و موفقیت سازمان را به آنها نسبت می‌دهند.