یکشنبه 6 آذر‌ماه سال 1390

در اندیشه باش

در اندیشه آنچه کردی نباش...

در اندیشه آنچه نکردی باش!