یکشنبه 24 اردیبهشت‌ماه سال 1391

انتقادی بارانی

انتقاد هم مانند باران،
باید آنقدر نرم باشد، 
تا بدون خراب کردن ریشه های فرد 
موجب رشد او شود.