پنج‌شنبه 29 مهر‌ماه سال 1389

کارهای بزرگ

آنکه خود را به امور کوچک سرگرم می‌کند چه بسا که توانای کارهای بزرگ را ندارد.