دوشنبه 19 مهر‌ماه سال 1389

کار ماندنی

بمان تا کاری کنی 

 نه کاری کن تا بمانی !