شنبه 10 مهر‌ماه سال 1389

پژوهش

دزدیدن از یک نویسنده سرقت ادبی است.  

ولی اگر از چند نویسنده بدزدید نامش می شود پژوهش!