یکشنبه 25 مهر‌ماه سال 1389

پژواک دنیا

دنیا مانند پژواک خواست های ماست. اگر به جهان بگویی: ”سهم منو بده ...“ پژواک دنیا به تو خواهد گفت: ”سهم منو بده....“ و تو در کشمکش با دنیا دچار جنگ اعصاب می شوی.  

اما اگر به دنیا بگویی: ”چه خدمتی برایت انجام دهم؟...“ دنیا هم بتو خواهد گفت:  

”چه خدمتی برایت انجام دهم؟