پنج‌شنبه 22 مهر‌ماه سال 1389

راه عادت

همیشه بهترین راه را برای پیمودن می بینیم اما فقط  

راهی را می پیماییم که به آن عادت کرده ایم.