سه‌شنبه 20 مهر‌ماه سال 1389

بلا بی بلا

در زندگی از پنداشتن بلاهای بسیاری رنج بردم که هرگز اتفاق نیفتادند .