شنبه 10 مهر‌ماه سال 1389

دو راه موفقیت

در این دنیا از دو راه می توان موفق شد:
یا از هوش خود یا از نادانی دیگران!