شنبه 17 مهر‌ماه سال 1389

گوسفندان و شیران

لشکر گوسفندان که توسط یک شیر اداره می‌شود، می‌تواند لشکر شیران را که توسط یک گوسفند اداره می‌شود، شکست دهد.