شنبه 24 مهر‌ماه سال 1389

در خوشبختی

هنگامی که دری از خوشبختی به روی ما بسته می شود، در دیگری باز می شود،

ولی ما اغلب چنان به دربسته چشم می دوزیم که درهای باز را نمی بینیم.