شنبه 10 مهر‌ماه سال 1389

مدیریت بهتر

مدیریت بهتر همان مدیریت کمتر است.