پنج‌شنبه 17 اسفند‌ماه سال 1391

معنی کلمات

بدون رشد و پیشرفت مداوم کلماتی مانند 
بهبود، دستیابی و موفقیت معنایی ندارند.