شنبه 5 اسفند‌ماه سال 1391

یک می تواند بی نهایت باشد

یک درخت می تواند شروع یک جنگل باشد؛

یک لبخند می تواند آغازگر یک دوستی باشد؛

یک دست می تواند یاریگر یک انسان باشد؛

یک واژه می تواند بیانگر هدف باشد؛