دوشنبه 16 بهمن‌ماه سال 1391

کشتی بی حرکت

برای کشتی های بی حرکت موج ها تصمیم می گیرند.