پنج‌شنبه 23 شهریور‌ماه سال 1391

نفهمی

نفهمی دردیست که فرد را نمی کشد، 

اما اطرافیان را دق مرگ می کند.