دوشنبه 6 شهریور‌ماه سال 1391

لباس نو و اندیشه کهنه

دنیا پر است از انســانهایی با ظاهر زیبا، که هر روز لباســی نو بر تن می کنند

ولی نزدیکشــان که می شوی، بوی کهنه گی اندیشــه هایشان آزارت می دهد !!!