چهارشنبه 28 تیر‌ماه سال 1391

چهره های خندان

چهره های خندان به معنای حضور نداشتن غم و اندوزه نیست بلکه 

به معنای توانایی برخورد با آن است.