پنج‌شنبه 27 مرداد‌ماه سال 1390

نترس ولی بترس

از آهسته رفتن نترس! از بی حرکت ایستادن بترس.