یکشنبه 14 فروردین‌ماه سال 1390

خود یا دیگران

خواسته های خود را عملی سازید و گرنه دیگران برای شما برنامه ریزی می کنند.