یکشنبه 7 فروردین‌ماه سال 1390

راه شما و دیگران از هم سواست

هرگز در مسیر پیموده شده گام برندارید،
زیرا این راه تنها به همان جایی می رسد که دیگران رسیده اند.