پنج‌شنبه 25 آذر‌ماه سال 1389

ای تشنه لبیک

حسین بیشتر از آب تشنه لبیک بود.
افسوس که بجای افکارش زخم های تنش را نشانمان دادند و
بزرگترین دردش را بی آبی نامیدند.