چهارشنبه 17 شهریور‌ماه سال 1389

فکر پرواز

همیشه هستند کسانی که نمی خواهند پرواز تو را ببینند.

تو به پرواز فکر کن نه به آنها !