یکشنبه 14 شهریور‌ماه سال 1389

اختیار سرنوشت

عمر انسان از زمانی شروع می شود که  

اختیار سرنوشت خویش را در دست می گیرید.