دوشنبه 1 شهریور‌ماه سال 1389

کار و اندیشه

کیفیت کار نشانگر کمیت اندیشه است.