چهارشنبه 30 تیر‌ماه سال 1389

تو باید بتونی

اگر کسی تونست کاری رو انجام بده تو هم می تونی 

اگر کسی نتونست کاری رو انجام بده تو باید بتونی!