شنبه 17 بهمن‌ماه سال 1388

پایان موفقیت

موفقیت پیش رفتن است، نه به نقطه ی پایان رسیدن.