دوشنبه 2 آذر‌ماه سال 1388

سه اصل خوشبختی و بدبختی

خوشبختی در سه جمله است:

تجربه از دیروز، استفاده از امروز، امید به فردا 

ولی با سه جمله دیگر زندگی تباه می گردد:

حسرت دیروز، اتلاف امروز، ترس از فردا