دوشنبه 19 مرداد‌ماه سال 1388

کفش های خدایی

ترجیح می دهم با کفشهایم راه بروم و به خدا فکر کنم

 تا اینکه در مسجد بنشینم و به کفشهایم فکر کنم.