دوشنبه 12 مرداد‌ماه سال 1388

فقیر

اگر فقیر بدنیا بیایید اشتباهی مرتکب نشده اید، ولی اگر فقیر از دنیا بروید مرتکب اشتباه شده اید.