دوشنبه 22 تیر‌ماه سال 1388

روزگار مهربان

روزگار نسبت به کسی که بداند وقت خود را چگونه مصرف کند فوق العاده مهربان است.