دوشنبه 18 خرداد‌ماه سال 1388

عشق و زیبایی

وظیفه باعث می شود تا کارها را به خوبی انجام دهی، اما عشق کمک می کند تا آنها را زیبا انجام دهی.