شنبه 9 خرداد‌ماه سال 1388

حیله ناتوانی

حیله و خیانت اغلب از اشخاص ناتوان سر می زند.