پنج‌شنبه 28 آذر‌ماه سال 1387

لغات مشکل

کسی که واقعا علم دارد لغات مشکل زیادی بکار نمی برد.